Deunydd pacio ac ailgylchu

Os nad oeddech chi’n gwybod yn barod, mae ein menyn wedi’i phacio mewn deunydd pacio compostadwy- dyma un o’r rhesymau rydym yn ddwli ar y cynnyrch yma cymaint â’r un rheswm i chi’n ddwli arno hefyd! Darllenwch y rhestr isod sy’n esbonio’r rhesymau pam rydym yn ddwli ar y deunydd pacio yma.

Buddion amgylcheddol o ddeunydd pacio compostadwy

  1. Dargyfeirio gwastraff organig o dirlenwi– Yn wahanol i blastig untro traddodiadol, sy’n annhebygol i gael ei ailgylchu oherwydd halogiad bwyd ac felly’n glanio yn ein bin sbwriel- mae deunydd pacio compostadwy yn caniatáu casgliad untro o wastraff, sy’n golygu’r budd atodol- gostwng y trawiad amgylcheddol o ddeunyddiau organig yn ein tirlenwi.
  2. Gostwng allyriadau nwy tŷ gwydr o wastraff organig– Mae gwastraff organig mewn tirlenwi wedi’i newynu o ocsigen a phan gaiff eu torri lawr, mae’n allyrru nwy tŷ gwydr methan. Mae compostio ein gwastraff bwyd gyda’n deunydd pacio compostadwy yn rhoi trawiad positif enfawr ac mae’n strategaeth allweddol i daro newid hinsawdd. Yn ogystal â hyn, mae compostio yn broses sy’n gorfodogi carbon o’r awyrgylch ac yna’n cael ei storio yn y pridd.
  3. Compostio ar gyfer ein hamgylchedd– Mae compost yn fuddiol i’r pridd, planhigion a bywyd anifeiliaid mewn sawl ffordd:
  • Mae’n gwella cyflwr y pridd ac ansawdd sy’n hybu tyfiant y planhigion a dargadwad dwr.
  • Mae compostio yn gorfodogi carbon ac yn hybu digonedd o fuddion micro-organebau sy’n wneud ein pridd yn ffrwythlon a chynhyrchiol.

4. Dal mwy o wastraff bwyd– Mae defnyddio deunydd pacio compostadwy ar gyfer serfio bwyd yn golygu ar ôl pob pryd bwyd, fe all popeth mynd mewn i un bin. Mae hyn yn galluogi chi i ddal mwy o wastraff bwyd ac i leihau halogiad yn y gwastraff ailgylchu.

Mae ein poteli llaeth medru cael ei ailgylchu, ond nid yw’r deunydd pacio caws medru cael ei ailgylchu eto ar hyn o bryd. Rydym ar fu’n chwilio am gynhyrchwr sy’n gallu darparu deunydd pacio compostadwy ar gyfer ein caws, ni’n gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn. Unwaith i ni ddarganfod hyn, chi bydd y cyntaf i wybod!

Darllen Mwy

GELLIR COMPOSTIO 100% O BECYNNAU MENYN NEWYDD CALON WEN – GAN GYNNWYS YR INC!

RYDYM YN FALCH IAWN O ALLU CYHOEDDI BOD EIN MENYN ORGANIG BLASUS BELLACH YN DOD I CHI WEDI EI LAPIO YN GARIADOL MEWN PECYN Y GELLIR EI GOMPOSTIO 100%. Pam fod cael labeli y gellir eu compostio yn well na chael labeli bioddiraddadwy? Mae ein pecyn menyn Calon Wen, fel pob deunydd y gellir ei

Gweld Mwy

RYDYM YN DOD Â LLAETH CYMREIG I’R DU-GYFAN!

Mae Calon Wen yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cyflenwi ein llaeth organig Cymreig hynod flasus i weddill y DU. Ers mis Gorffennaf mae ein cynnyrch llaeth wedi’i restru ac ar gael i’w brynu ar-lein gydag Ocado, adwerthwr groser ar-lein mwyaf y byd, sy’n golygu y gall cwsmeriaid nawr gael ein

Gweld Mwy

Ymweliad Dai a Margaret i Rhif 10 Stryd Downing

Yn ôl y traddodiad erbyn hyn, cynhaliwyd digwyddiad gan y Prif Weinidog, David Cameron, yn 10 Stryd Downing i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af. Ymhlith y gwesteion roedd Dai Miles a Margaret Oakley.  “Roedd hi’n dipyn o wledd” meddai Margaret . “Fel y byddech yn disgwyl, roedd Rhif 10 yn anhygoel.  Roedd y

Gweld Mwy
Calon Wen